VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. PREVÁDZKOVATEĽ A KUPUJÚCI

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou Agropark Modrany, s.r.o., so sídlom na adrese Modrany 362, 946 33 Modrany, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43471/N, IČO: 46 102 078, IČ DPH: SK 2023 260 294 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

 

 • Ďalšie údaje dôležité pre kontakt s prevádzkovateľom:

 

e-mail: obchod@igar.sk

tel. č.: +421 905 284 148

 

 • Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke predávajúceho dostupného na internetovej adrese https://igar.sk (ďalej len „internetový obchod“). Kupujúci je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kupujúci“).

 

 • Ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení alebo pri plnení kúpnej zmluvy koná na iný účel ako na podnikanie alebo na výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“). Podnikateľom je ten kupujúci, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou uzatvárajúcou kúpnu zmluvu v súvislosti s vlastnou podnikateľskou činnosťou alebo obdobnou činnosťou pri výkone svojho povolania, alebo ide o osobu konajúcu v mene a na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

1.2. OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Tieto obchodné podmienky bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Pokiaľ nie je dojednanie výslovne uvedené v kúpnej zmluve, vzťahujú sa na právny vzťah tieto obchodné podmienky.

 

 • Právny vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorý nie je výslovne upravený, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb“).

 

 • Právny vzťah medzi predávajúcim a podnikateľom, ktorý nie je výslovne upravený, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 • Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je reklamačný poriadok prevádzkovateľa, ktorým prevádzkovateľ informuje kupujúceho o podmienkach reklamácie, o spôsobe reklamácie a o postupe vybavovania reklamácií (ďalej len „reklamačný poriadok“). Reklamačný poriadok tvorí Prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.

 

 • Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. INFORMÁCIE O TOVARE A O CENE TOVARU

 • Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

 

 • Kúpne ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), pokiaľ nie je výslovne uvedené, že kúpna cena sa uvádza bez DPH.

 

 • Všetka ponuka tovaru, umiestnená v katalógu internetového obchodu, je informatívneho charakteru, ktorým predávajúci oznamuje kupujúcemu vlastnosti tovaru.

2.2. OBJEDNÁVKA

 • Objednávku vytvára kupujúci sám prostredníctvom objednávkového formulára na stránkach internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, resp. objednávky (náklady na internetové pripojenie, príp. náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

 

 • Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 

 1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 2. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

 • Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia v zmysle týchto obchodných podmienok.

 

 • Minimálna objednávka, t. j. minimálny možný počet kusov tovaru, ktorý si kupujúci môže objednať, je 6 kusov rôzneho tovaru. V prípade väčšej objednávky, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, si môže kupujúci objednať počet kusov rôzneho tovaru v množstve násobkov šiestich (t. j. 6, 12, 18, …).

 

 • Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o oboznámení sa s týmito obchodnými podmienkami. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že v celom rozsahu s obchodnými podmienkami súhlasí a zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu za vybraný tovar.

 

 • Predaj alkoholu je možný iba osobám starším ako 18 rokov. Odoslaním objednávky spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že ku dňu objednávky dovŕšil vek 18 rokov.

 

 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká doručením objednávky s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa na e-mailovú adresu predávajúceho. Bezodkladne po obdržaní uvedenej objednávky zašle predávajúci spotrebiteľovi potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú spotrebiteľ pri objednaní zadal.

 

 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a podnikateľom vzniká doručením potvrdenia o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú podnikateľ pri objednaní zadal.

 

 • V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá zaslaním potvrdenia zo strany kupujúceho o prijatí tejto ponuky na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

 

 • V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá zaslaním potvrdenia o prijatí tejto ponuky zo strany kupujúceho na e-mailovú adresu predávajúceho.

2.3. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

 • Na základe registrácie kupujúceho, vykonanej v internetovom obchode, môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 

 • Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky svoje údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

 • Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 

 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 

 • Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy a z týchto obchodných podmienok.

 

 • Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 1. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

3.1. SPÔSOB PLATBY

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

 1. bezhotovostne platobnou kartou,
 2. bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho,
 3. bezhotovostne prostredníctvom služby PayPal,

 

 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením. Náklady spojené s balením tovaru sú započítané v kúpnej cene.

 

 • V prípade bezhotovostnej platby platobnou kartou bude kupujúci presmerovaný na platobnú bránu tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení platnosti údajov sa suma vo výške kúpnej ceny odčíta z účtu kupujúceho.

 

 • V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet predávajúceho bude kupujúcemu doručený potvrdzujúci e-mail s potrebnými bankovými údajmi predávajúceho. Kupujúci následne v deň doručenia potvrdzujúceho e-mailu uhradí na uvedený bankový účet sumu vo výške kúpnej ceny.

 

 • V prípade platby prostredníctvom služby PayPal bude kupujúci presmerovaný na platobný server tretej strany. Po prihlásení sa do PayPal účtu a po následnom overení platnosti údajov a overení dostatočného zostatku na PayPal účte sa suma vo výške kúpnej ceny odčíta z PayPal účtu kupujúceho.

 

 • V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

 

 • Po pričítaní kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho bude kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu doručené potvrdenie o uhradení kúpnej ceny spolu s elektronickou faktúrou.

 

 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 

3.2. SPÔSOB DODANIA

 • Tovar je kupujúcemu dodaný:

 

 1. prostredníctvom kuriérskej služby, na adresu zvolenú kupujúcim.

 

 • Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

 

 • Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho. Ak je kúpna cena tovaru nad 50,- EUR, náklady spojené s dopravou (dodaním tovaru) kupujúci neuhrádza.

 

 • Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v termíne, najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade platby kartou (cez platobnú bránu alebo bankovým prevodom) alebo platby prostredníctvom služby PayPal sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar bezodkladne po pripísaní kúpnej ceny na jeho bankový účet.

 

 • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu (kuriérskej služby) je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne prepravcovi oznámiť. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu z dôvodu omeškania doručenia tovaru kupujúcemu, ak tento dôvod nevznikol na strane predávajúceho.

 

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

 • Súčasťou dodávky tovaru je dodací doklad (doklad o kúpe), v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie tovaru (názov a množstvo tovaru), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého typu tovaru a celková cena, ktorú kupujúci uhradil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho).

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 • Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Ak spotrebiteľ v zákonnej lehote na odstúpenie od zmluvy oznámi prevádzkovateľovi, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť všeobecný formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamácie (ďalej len „formulár“). Vzor formuláru predstavuje Prílohu č. 2 ako neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok. V uvedenom formulári sa uvedie meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu spotrebiteľa pre vrátenie peňazí.

 

 

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy ostáva zachovaná, ak spotrebiteľ odošle formulár pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (t.j. najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy).

 

 • Lehota pre odstúpenie od kúpnej zmluvy predstavuje 14 (štrnásť) dní:

 

 1. odo dňa prevzatia tovaru,
 2. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru,
 3. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

 

 • Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak ide o niektorý z prípadov uvedených v § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb.

 

 • Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť prevádzkovateľovi tovar do 14 (štrnásť) dní od odstúpenia od zmluvy. Zakúpený tovar, ktorý musí kupujúci vrátiť v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, obalu, a pod.), zašle kupujúci na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru prevádzkovateľovi, a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

 

 • Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu prevádzkovateľ bezodkladne, najneskôr však do 14 (štrnásť) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

 • Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý prevádzkovateľ ponúka, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu.

 

 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá.

 

 • Tovar musí vrátiť kupujúci prevádzkovateľovi nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je prevádzkovateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Prevádzkovateľ bezodkladne informuje kupujúceho o tejto skutočnosti prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 (štrnásť) dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

 1. DORUČOVANIE
 • Prevádzkovateľ a kupujúci si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať v listinnej podobe poštou alebo prostredníctvom e-mailových adries.

 

 • Kupujúci doručuje prevádzkovateľovi korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Prevádzkovateľ doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.
 1. ALTERNATÍVNE (MIMOSÚDNE) RIEŠENIE SPOROV
 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 (tridsať) dní odo dňa jej odoslania. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa obrátiť sa na príslušný súd.

 

 • K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy sú príslušné subjekty alternatívneho riešenia sporov v zmysle zoznamu vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady o  ocharane osobných údajov nájdete na tejto  stránke:  Zásady ochrany osobných údajov www.igar.sk

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Všetky dojednania medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 • Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

 • Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží prevádzkovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu prevádzkovateľa.

 

 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

 

 • Kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

 

 • Znenie obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného upozornenia zmeny je splnená zverejnením na internetovej stránke prevádzkovateľa. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 • Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú nasledovné prílohy:

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2020.

Upozorníme vás, keď bude výrobok opäť na sklade. Ľutujeme, tento produkt je veľmi obľúbený a momentálne je vypredaný, ale môžete sa prihlásiť na odber upozornení a my vám dáme vedieť, keď bude opäť na sklade.