ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV IGAR.SK

 

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Agropark Modrany, s.r.o., so sídlom Modrany 362, 946 33 Modrany, IČO: 46 102 078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 43471/N (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.igar.sk (ďalej ako „webová stránka“) a prostredníctvom profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

 

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese Modrany 362, 946 33 Modrany alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@igar.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

 

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak. Konkrétne informácie o kategóriách spracúvaných osobných údajov, účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania a stanovenej dobe uchovávania nájdete v tabuľke nižšie.

 

Účel spracúvania

 

Spracovanie účtovných dokladov
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania, kontaktné údaje  – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)
Doba uchovávania

 

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa ho týkajú
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby – zákazníci a fyzické osoby – kontaktné osoby právnických osôb – zákazníkov
Účel spracúvania

 

Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe zmlúv uzatvorených priamo s fyzickými osobami, vrátane nepodnikateľov na webovej stránke) a realizácia predzmluvných vzťahov (vrátane dodania tovaru, realizácie platby za objednaný tovar a uskutočňovanie zmluvnej komunikácie)
Právny základ

 

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zmluvných povinností – meno, priezvisko, adresa bydliska a/alebo miesta dodania, tel. č., e-mailová adresa, údaje o platobnej karte
Doba uchovávania

 

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby – zákazníci Prevádzkovateľa, ktorí s ním uzatvoria zmluvu prostredníctvom e-shopu (vrátane fyzických osôb – podnikateľov)
Účel spracúvania

 

Evidencia kontaktných osôb (zástupcov) zákazníkov – právnických osôb  v zmluvných vzťahoch s týmito osobami, za účelom plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa (vybavovanie objednávky právnickej osoby, evidencia rezervácie ochutnávky právnickou osobou, registrácia právnickej osoby na webovej stránke)
Právny základ

 

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na plnení zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou, za ktorú komunikujete a koná vždy konkrétna fyzická osoba, bez spracúvania osobných údajov ktorej by plnenie zmluvných povinností voči právnickej osobe nebolo možné (vrátane evidencie týchto osôb a ich kontaktných údajov)
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, funkcia a príslušnosť k organizácií – právnickej osobe)
Doba uchovávania

 

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia premlčacích dôb) alebo do zániku postavenia konkrétnej fyzickej osoby ako zástupcu právnickej osoby; pri vedení registrovaného účtu právnickej osoby na webovej stránke do ukončenia zmluvného vzťahu (12 mesiacov po dni posledného prihlásenia sa v profile)
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby – zástupcovia zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami
Účel spracúvania

 

Evidencia rezervácií moderovaných ochutnávok vín organizovaných Prevádzkovateľom
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri realizácií predzmluvných vzťahov (rezervovanie termínu ochutnávky)
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, počet osôb, termín rezervácie, telefónne číslo, e-mailová adresa)
Doba uchovávania

 

Do uzatvorenia zmluvného vzťahu (konania termínu ochutnávky) a po jeho uzatvorení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu. Ak nepríde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu (konaniu ochutnávky), 30 dní po rezervovanom termíne ochutnávky
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby – zákazníci, ktorí si rezervujú termín objednávky
Účel spracúvania

 

Vedenie zákazníckych účtov (profilov) registrovaných návštevníkov na webovej stránke a poskytovanie bezodplatných služieb s tým spojených
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, kontaktné údaje – tel. č., email) údaje o histórií nákupov a údaje uvedené v objednávkach)
Doba uchovávania

 

Do ukončenia zmluvného vzťahu (najneskôr 12 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia sa v zákazníkom v jeho zákazníckom účte) a do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby – registrovaní návštevníci
 
Účel spracúvania

 

Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku informácií, (napr. informačné povinnosti, povinnosti týkajúce sa odstúpenia od zmluvy)
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje nevyhnutné k plneniu zákonných povinností, najmä kontaktné údaje fyzických osôb
Doba uchovávania

 

Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby – zákazníci, ktorí si objednali tovar od Prevádzkovateľa prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom e-shopu)

 

Účel spracúvania

 

Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mail)
Doba uchovávania

 

3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)

 

Účel spracúvania

 

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností (Nariadenie, Zákon)
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti
Doba uchovávania

 

Do vybavenia uplatnených práv
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa
Účel spracúvania

 

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti
Doba uchovávania

 

5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa
Účel spracúvania

 

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke,  profilu Prevádzkovateľa na sociálnej sieti a prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo telefonicky
Právny základ

 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na doručené správy  pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a získavanie novej klientely
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Meno, e-mail, iné údaje uvedené v správe
Doba uchovávania

 

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz
Účel spracúvania

 

Posielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a jeho vlastných podobných tovaroch a službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom)
Právny základ

 

Článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a  jej informovanie a aktuálnych tovaroch a službách Prevádzkovateľa
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti obchodného partnera/zákazníka, e-mailová adresa
Doba uchovávania

 

3 roky odo dňa poskytnutia služieb /predaja tovaru alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby – zákazníci a obchodní partneri a fyzické osoby –  zástupcovia zákazníkov a obchodných partnerov
Účel spracúvania

 

Posielanie informácií o aktuálnej ponuke Prevádzkovateľa (priamy marketing – newsletter)
Právny základ

 

Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

E-mailová adresa
Doba uchovávania

 

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu newsletter-u
Účel spracúvania

 

Meranie návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – cookies)
Právny základ

 

Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby
Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

IP adresa (v niektorých prípadoch) a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredí
Doba uchovávania

 

Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom) Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

 

3. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

 

4. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Regionálne potravinovej a veterinárnej správe) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 

  • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb) (WebSupport s.r.o.),
  • spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky (István Tóth – Bolder.studio),
  • spoločnosť poskytujúca newsletteringové služby (MailerLite),
  • spoločnosť poskytujúca externé spracovanie účtovných dokladov.

 

Pri plnení zmluvy voči zákazníkom Prevádzkovateľa môžu byť príjemcom Vašich osobných údajov aj spoločnosť poskytujúca služby online platobnej brány – Tatra Banka a.s. (realizácia platby za dodanie tovaru v prípade, ak si zvolíte platbu prostredníctvom platobnej brány) a spoločnosť poskytujúca služby v oblasti dodania tovaru (kuriérska spoločnosť Ž&H, s.r.o.). Vyššie uvedené subjekty vystupujú pri spracúvaní Vašich osobných údajov v postavení samostatných prevádzkovateľov a podmienky spracúvania Vašich osobných údajov týmito spoločnosťami nájdete na ich príslušných webových stránkach alebo v iných nimi zverejnených dokumentoch.

 

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google Ireland Limited a Facebook Ireland Limited, ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

 

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM (spoločnosť Facebook Ireland Limited) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

 

5. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií a profilovanie

V prípade, ak sa prihlásite do odberu newsletter-u na webovej stránke, prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti prevádzkujúcej službu MailerLite. Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc. a Google, LLC..

 

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

6. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
 

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

 

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ prestane Vaše osobné údaje spracúvať.

 

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

7. Sociálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je Facebook a INSTAGRAM. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

 

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php a (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/.

 

8. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 05.11.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.

Upozorníme vás, keď bude výrobok opäť na sklade. Ľutujeme, tento produkt je veľmi obľúbený a momentálne je vypredaný, ale môžete sa prihlásiť na odber upozornení a my vám dáme vedieť, keď bude opäť na sklade.