REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Prevádzkovateľ týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a o spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov, vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
 • Prevádzkovateľ vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb“). 
 • Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na tovar (a na nároky za vady tovaru), ktorý bol zakúpený osobou, ktorá sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb nie je spotrebiteľom. Podmienky a spôsob reklamácie, ako aj postup uplatňovania reklamácie a uplatňovania si nárokov z vád tovaru, sa v prípade podnikateľa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

2.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 

V prípade zodpovednosti za vady sa predávajúci a spotrebiteľ riadia § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 • Predávajúci zodpovedá za prípadné vady na tovare pri jeho prevzatí spotrebiteľom, alebo za prípadné nedostatky, ktoré vzniknú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 • Ak tovar vykazuje zjavné chyby (najmä, no nie výlučne, ak je tovar predaný spotrebiteľovi v poškodenom obale), má sa za to, že tovar mal vady už pri prevzatí.
 • Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby:
 1. z dôvodu jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania,
 2. z dôvodu prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
 3. z dôvodu akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

3. ZÁRUČNÁ DOBA

 • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru, a to v záručnej dobe 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia tovaru, s výnimkami ustanovenými Občianskym zákonníkom.
 • Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

4. POSTUP PRI VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

 • Reklamáciu je spotrebiteľ povinný uplatniť bezodkladne po tom, ako vadu tovaru zistil.
 • V prípade výskytu vady môže spotrebiteľ predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
  • bezplatné a včasné odstránenie reklamovanej vady tovaru,
  • výmenu tovaru za nový tovar, ak spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie vady nemôže ďalej tovar riadne užívať,
 2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  • výmenu tovaru za nový tovar,
  • odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy:
 1. ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 2. ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 3. ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 • Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť poštou na adresu predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho, uvedené v obchodných podmienkach alebo uvedenú na internetovej adrese https://igar.sk. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby čo najpresnejšie popísal vadu tovaru, ktorú reklamuje a ako prílohy doložil potrebnú dokumentáciu (faktúru, dodací doklad).
 • Predávajúci je po prijatí reklamácie povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie o tom, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, a uviesť v nej dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Ak nebude v rámci reklamácie vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou spotrebiteľ.
 • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vadu.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť bezodkladne, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Nárok na uplatnenie reklamácie spotrebiteľovi nepatrí, ak spotrebiteľ:
 1. používa tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam uvedeným v dokumentácii k tovaru,
 2. uplatnil reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovacej služby (t.j. prostredníctvom výdajne zásielok) alebo poškodenie tovaru zavinené doručovacou službou (t.j. prostredníctvom výdajne zásielok), v takom prípade je nutné uplatňovať si nárok priamo u pracovníka tejto výdajne zásielok,
 3. ak kupujúci vadu spôsobil sám alebo bola vada spôsobená treťou osobou.

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 • Tento reklamačný poriadok tvorí Prílohu č. 1 obchodných podmienok ako ich neoddeliteľnú súčasť. 
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť či dopĺňať znenie reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného upozornenia zmeny je splnená zverejnením na internetovej stránke prevádzkovateľa. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného poriadku.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2021.

 

Upozorníme vás, keď bude výrobok opäť na sklade. Ľutujeme, tento produkt je veľmi obľúbený a momentálne je vypredaný, ale môžete sa prihlásiť na odber upozornení a my vám dáme vedieť, keď bude opäť na sklade.